CRKVA U ĆUNSKOM

Iz arhivske građe župe može se vidjeti kako su tekle ranije priprave za buduću crkvu i na kakve se sve zapreke nailazilo. Kao u svim stvarima tako i ovdje bilo je pojedinaca koji su imali drugačija razmišljanja i koji su pravili kojekakve smetnje oko gradnje nove crkve. Nezgoda je bila u tome što se u isto vrijeme htjelo graditi i novu školu. Iz spisa se može vidjeti kako su se sakupljali milodari i kako su tekle rasprave o tome kako povećati crkvu.. Slijedili su zapisnici o gradnji i opaske na njih, te prijetnje Kotarskog poglavarstva iz Malog Lošinja da predloženi nacrti moraju opet putovati u Beč na Ministarstvo radi tehničkih izvida i da bi se moglo dogoditi da ih Ministarstvo ne odobri. I konačno Poglavarstvo poziva kurata popa Frana Volarića na pregovor za početak pregradnje crkve, a glavar sela Marko Hrončić poziva ljude na rabotu oko izgradnje crkve. Bilo je to koncem 1907. godine. Uprava kuratne crkve 20. siječnja 1908. piše Biskupskom ordinarijatu: «Sad je crkva dograđena do krova… hoće li se dalje sa gradnjom, neizbježno je od potrebe, ….napusti li se samo na neko vrijeme radnju, ne samo ne bi bila nikakva korist, već bi nastupila nenadoknadiva šteta, nove neprilike i sramota». U svibnju iste godine točnije 16. svibnja 1908. pop Frane Volarić piše Slavnom c. Kr. Kotarskom Poglavarstvu u Mali Lošinj kako “gradnja ove kuratne crkve preveć polagano napreduje, a uzrok tomu jest pomanjkanje novca» te moli «da bi dozvolilo u ovom političkom Kotaru sakupljati u tu svrhu milodare ….da se crkvu barem iznutra čim prije posve dovrši i da je se providi s najpotrebitijim namještajem, ne bi li već jednom nadošao čas, da se može u njoj obavljati redovite funkcije”. 

Nakon ovoga dobivaju se od Biskupskog ordinarijata u Krku smjernice kako dalje djelovati, kako namaći sredstva za završetak radova i bojenje unutrašnjosti crkve. Zatim, 27. srpnja 1908. isti Biskupski ordinarijat pod brojem 1305 “ovlašćuje veleč. kurat, da može bilo sam bilo po svojem zamjeniku blagosloviti, …..novu Kuratnu crkvu te kipove Srca Isusova i sv. Antuna”. U vezi gradnje nove crkve dobro je spomenuti - da ostane zabilježeno, da je prigodom uklanjanja stare krstionice na dnu crkve otkrivena 1994. godine povelja - zapis ispod “karstilnice”, a zapisao ga je hrvatskim jezikom 27. 11. 1908. Martin Karčić poduzetnik, risar, graditelj i sudbeni procjenitelj, koji zapisa: «Danas smo sve sgotovili novu cerkvu a ovo je karstilnica od stare crkve….». Spominje se nadalje u istoj povelji da su sadašnji pobočni oltari iz stare crkve dapače «one najparve Kapele kojoj smo našli sirinu i duljinu, ja sen ju učinio Novu Cerkvu sa Zapovidju vlade pomoću općine i poboznog naroda a ostalo novfca i radnje sen dodao ja M Karčić». O tom govori i spomen-ploča na lijevom zidu pri dnu crkve: “Na vječni spomen postavlja MARTIN KARČIĆ poduzetnik koji sagradi troškom oblasti prinosima puka i vlastitim prijegorom ovaj hram u svom rodnom mjestu Ćunskom. U god. 1908. F. Volarić žup.”. Nakon što je to učinjeno, nastaju novi problemi. Početkom godine 1909. pod br. 8 – Poglavarstvo javlja naredbu kojom se zabranjuje poraba crkve dok se ne izvrše neke radnje. Ordinarijat se izvješćuje o novoj situaciji u crkvi i moli za što skorije otvaranje i porabu crkve. U međuvremenu dolazi novi dušobrižnik pop Ivan Mrakovčić koji traži dozvolu za služenje mise “pod vedrim nebom” što mu je i dozvoljeno nedjeljom i zapovijedanim blagdanima.

Godine 1910. je crkva posvećena a dušobrižnik Ivan Mrakovčić (v. Ur. zap.br. 58/1910.9) imenovan je kapelanom u Malom Lošinju a u Ćunski dolazi novi kurat, pop Grga Fugošić (v. Ur. zap. br. 87/1910.). Valja ovdje još zabilježiti da je kod ove obnove iza sakristije na dubini 2.50 m i od postojećeg zida sakristije i prezbiterija u širini od 0.50 m. pronađen kanal u koji se slijevala voda te vlažila zidove sakristije i svetišta tako da su se veoma teško sušili. Sa sjevero-istočne strane u dužini cijelog svetišta i sakristije nalazi se zid od one “najparve kapele” koju spominje poduzetnik Martin Karčić i koji kaže da joj je našao širinu i dužinu. To je sada ovim zahvatom sanirano s tri prozračne cijevi i šahtom; sve zaglađeno tako da voda otiče van prema groblju. Vjeruje se da sada u zidovima neće biti tolike vlage.